ປະມວນຄໍາສັບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໂດຍທາງການຢ່າງຖືກຕ້ອງ

*ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ iPhone, iPad, Android Phone, Android Tablet ທຸກລຸ້ນ

ມີປະມວນຄໍາສັບກົດໝາຍຕິດໂຕຢູ່ຕະຫຼອດ

ຮຽນຮູ້ ແລະ ສຶກສາຄໍາສັບກົດໝາຍທັງ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ

1 - ຄົ້ນຫາຄໍາສັບກົດໝາຍ ແລະ ສັບທາງການໃນໂທລະສັບມືຖື

ຄົ້ນຫາຄໍາສັບກົດໝາຍທັງ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດໃນອຸປະກອນພົກພາເຊັ່ນ iPhone, iPad, Android Phone, ແລະ Android Tablet ໄດ້ທຸກບ່ອນທຸກເວລາ

2 - ອີງຈາກການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໃນປີ 2015

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຄໍາສັບທີ່ໄດ້ມີການບັນທຶກ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດສະເໝີ ໃນທຸກໆການອັບເດດ

3 - ຂໍ້ມູນເຜີຍແຜ່ໂດຍທາງການຢ່າງແທ້ຈິງ

ຂໍ້ມູນຄໍາສັບ, ການແປ, ການອະທິບາຍສັບ ທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ແມ່ນເຜີຍແຜ່ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ ສະນັ້ນ ທ່ານຈຶ່ງໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທາງການແທ້ໆ


ຕົວຢ່າງຄວາມສາມາດຂອງແອັບຯ

ທາງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຮູບໜ້າຈໍຕົວຢ່າງຂອງແອັບຯປະມວນຄໍາສັບກົດໝາຍລາວ


ສະຫງວນລິຂະສິດ 2016 ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ